NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Actie van Greenpeace: het FANC reageert

26 maart 2015 - Deze ochtend voerde Greenpeace actie aan de kantoren van het FANC in Brussel. Enkele directieleden van het FANC ontvingen twee vertegenwoordigers van de organisatie en luisterden naar hun vragen over o.a. de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 en het dossier van de foutindicaties in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2.

>> Lees meerTerugkeertransport van gecompacteerd en verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk richting Nederland

24 maart 2015 - Deze ochtend heeft een terugkeertransport van gecompacteerd en verglaasd radioactief afval vanuit Frankrijk doorheen België richting Nederland plaatsgevonden. Het afval in kwestie is afkomstig van de opwerking van Nederlandse gebruikte splijtstof in Frankrijk. Dit transport over Belgisch grondgebied is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle heeft het veilige verloop ervan samen met de andere bevoegde overheden van nabij opgevolgd. Dit transport was het tweede van een reeks van 3 transporten van Nederlands radioactief afval vanuit Frankrijk naar Nederland via België in de periode 2014-2015.Update van het informatiedossier “Vervoer van radioactief materiaal”

12 maart 2015 - Een geüpdatete versie van het informatiedossier over het vervoer van radioactief materiaal is nu beschikbaar op onze website. In het dossier vindt u onder meer een overzicht van de geplande transporten van bestraalde splijtstof en gecompacteerd/verglaasd/gecementeerd afval over het Belgische grondgebied in de periode 2014-2015.

>> Lees hier het informatiedossierAIB-Vinçotte International: afwijking voorlopig ingedeeld op INES-niveau 1

6 maart 2015 - Op dinsdag 3 maart 2015 is tijdens de uitvoering van tests door Osirix (leverancier van gammagrafiecontainers) bij AIB-Vinçotte International (AVI) een Iridium-192-bron met een activiteit van 1 TBq uit zijn container gevallen. Een nucleaire inspecteur van het FANC en een werknemer van Osirix liepen daarbij mogelijk een stralingsdosis van 2 mSv op. Ter referentie: de dosislimiet voor beroepshalve blootgestelde personen bedraagt 20 mSv per 12 opeenvolgende glijdende maanden.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: clarifications regarding the detection, the position and the size of the flaw indications

25 February 2015 - Following recent reports in the press, the FANC wishes to shed some light on the data currently available regarding the number and size of the flaw indications in the steel walls of the reactor pressure vessels of Doel 3 and Tihange 2.

>> Read moreDoel 3/Tihange 2: verduidelijking omtrent de detectie, de positie en de afmetingen van de foutindicaties

25 februari 2015 - Naar aanleiding van de recente berichten in de pers wenst het FANC duidelijkheid te scheppen over de gegevens die momenteel beschikbaar zijn met betrekking tot het aantal en de afmetingen van de foutindicaties in de stalen wanden van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: new update

13 February 2015 - After a large number of flaw indications was discovered in the walls of the reactor pressure vessels (RPVs) of Doel 3 and Tihange 2 during a scheduled maintenance in the summer of 2012, the Belgian nuclear safety authorities (FANC and Bel V) decided that Electrabel had to submit a Safety Case to justify the restart of both reactors. Electrabel had to demonstrate specifically and convincingly in its Safety Case that the flaw indications in the walls of the RPVs do not compromise its structural integrity.

After an analysis of the safety cases of both reactors, the FANC and Bel V decided on May 17, 2013 that Doel 3 and Tihange 2 could be restarted. Linked to this agreement, however, was the condition that Electrabel had to perform a series of medium-term actions to consolidate the hypotheses of its Safety Case.

>> Read moreDossier Doel 3/Tihange 2: nieuwe stand van zaken

13 februari 2015 - Nadat in de zomer van 2012 tijdens geplande onderhoudsbeurten een groot aantal foutindicaties ontdekt werd in de wanden van de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, beslisten de Belgische veiligheidsautoriteiten (FANC en Bel V) dat Electrabel een veiligheidsdossier (Safety Case) moest indienen om een heropstart van beide reactoren te rechtvaardigen. Concreet moest Electrabel met zijn Safety Case overtuigend aantonen dat de foutindicaties in de wanden van de reactorkuip diens structurele integriteit niet in het gedrang brachten.

Na analyse van de veiligheidsdossiers van beide reactoren beslisten het FANC en Bel V op 17 mei 2013 dat Doel 3 en Tihange 2 opnieuw mochten opstarten. Gekoppeld aan deze toestemming was evenwel de voorwaarde dat Electrabel een reeks acties op middellange termijn moest uitvoeren om de hypothesen van zijn Safety Case te consolideren.

>> Lees meerPolitical statement on improvement of international nuclear safety regime adopted in Vienna

13 February 2015 - The Diplomatic Conference of the Convention on Nuclear Safety (CNS) adopted a political declaration that implements additional principles on the implementation of the Convention, based on the lessons learned from the Fukushima accident.

This approval is the outcome of a review of a Swiss proposal to amend the CNS, which began in March 2014. This proposal (see paragraph 2 of the summary report) was widely supported by the European Union and Belgium in particular, and corresponds fully with the recently adopted EU Directive (DIRECTIVE / EURATOM / 2014/87) that legally implements specific requirements for the safety objectives of new and existing reactors, in order to strengthen the measures that prevent long-term off-site contamination and the displacement of populations.

>> Read morePolitieke verklaring voor de verbetering van de internationale nucleaire veiligheid goedgekeurd in Wenen

13 februari 2015 - De diplomatieke conferentie van het Verdrag inzake Nucleaire Veiligheid (Convention on Nuclear Safety, CNS) heeft eerder deze week een politieke verklaring goedgekeurd die bijkomende principes oplegt voor de uitvoering van het verdrag, op basis van de lessen getrokken uit het ongeluk van Fukushima.

Deze goedkeuring is de uitkomst van de besprekingen rond een Zwitsers voorstel tot wijziging van de CNS, die gestart zijn in maart 2014. Dit voorstel (zie paragraaf 2 van het samenvattende verslag) werd breed gesteund door de Europese Unie en België in het bijzonder, en is volledig in overeenkomst met de recent aangenomen EU-richtlijn (RICHTLIJN / EURATOM / 2014/87) die bepaalde specifieke voorschriften m.b.t. de veiligheidsdoelstellingen van nieuwe en bestaande reactoren wettelijk verplicht maakt, om zo de maatregelen te versterken die de blijvende besmetting van gebieden en de evacuatie van de bevolking moeten voorkomen.

>> Lees meerDoel 1/2: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

12 februari 2015 - Op maandag 2 februari 2015 waren enkele ruwwaterkoelkringen kortstondig onbeschikbaar als gevolg van een menselijke fout tijdens onderhoudswerkzaamheden. Deze ruwwaterkoelkringen staan onder andere in voor de afvoer van de restwarmte van de kernreactor in ongevalsomstandigheden. Na een interventie werden de koelkringen opnieuw beschikbaar gesteld. De corrigerende acties conform de technische specificaties werden binnen de uitvoeringstijd voltooid.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Publicatie van de nationale voortgangsverslagen voor de stresstests van de nucleaire inrichtingen

11 februari 2015 - Na het kernongeval in Fukushima in maart 2011 besliste de Europese Raad dat alle Europese kerncentrales een stresstest moesten ondergaan. Het doel van deze stresstests was om te evalueren in hoeverre de kerncentrales in Europa beschikken over voldoende grote veiligheidsmarges om te weerstaan aan extreme omstandigheden, zoals overstromingen en aardbevingen, die kunnen leiden tot het uitvallen van de elektriciteitsaanvoer en/of koeling. België heeft besloten om het toepassingsgebied van de stresstests uit te breiden naar ongevallen ten gevolge van foutief of kwaadwillig menselijk handelen (bijv. een vliegtuigcrash, cyberattack, terrorisme, gasexplosie) en om ook de andere nucleaire inrichtingen van klasse I te onderwerpen aan een stresstest.

Vandaag publiceert het FANC de voortgangsverslagen van het jaar 2014 voor de kerncentrales van Doel en Tihange en voor de andere nucleaire inrichtingen van klasse I.

>> Lees meerTweede vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

5 februari 2015 - De tweede vergadering van de Belgisch-Luxemburgse Commissie Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft plaatsgehad op dinsdag 27 januari 2015 te Luxemburg.

De oprichting van deze Commissie vloeit voort uit een akkoord dat op 14 mei 2013 werd gesloten tussen de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken en de Luxemburgse Minister van Volksgezondheid en dat betrekking had op de organisatie van de bilaterale samenwerking inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

>> Lees meerIBA-site in Fleurus: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

30 januari 2015 - Op maandag 17 november 2014 heeft tijdens de opstart van een cyclotron in het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor radio-isotopen te Fleurus het automatische veiligheidssysteem, dat de verschillende veiligheidsvoorzieningen aanstuurt, niet correct gewerkt. Aangezien alle deuren van de geblindeerde bunker echter gesloten waren tijdens de opstart van de cyclotron, werd het personeel niet blootgesteld aan ioniserende straling. Bovendien was er nog een andere veiligheidsvoorziening actief, die elke persoon die zich in de bunker bevond of deze wilde betreden gewaarschuwd zou hebben voor het risico.

Van zodra de operatoren de anomalie opmerkten, hebben ze de cyclotron onmiddellijk stilgelegd en de stralingsbeschermingsdienst opgeroepen. Het incident werd meteen gemeld aan de bevoegde autoriteiten en er werd een grondig onderzoek uitgevoerd in alle transparantie. IBA heeft de nodige maatregelen getroffen opdat dit voorval zich niet meer kan herhalen.

>> Lees meerDe missie en activiteiten van het FANC in een nieuw jasje

30 januari 2015 - Het FANC heeft als opdracht om de bevolking, de werknemers en het leefmilieu te beschermen tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Deze missie wordt vaak geassocieerd met de kerncentrales, maar onze activiteiten reiken veel verder dan dat. Daarom stellen wij u graag voor om de dagelijkse bezigheden van de 150 medewerkers van het Agentschap te (her)ontdekken in onze nieuwe bedrijfsfilm.

>> Bekijk hier het filmpjeIRE: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

28 januari 2015 - Op maandag 13 januari 2015 ontving een klant van het IRE een pakket dat een groter volume (23 ml in plaats van 20 ml) aan molybdeenoplossing bevatte dan toegelaten was volgens de gebruiksvoorschriften van de transportverpakking. De activiteit van het molybdeen-99 in de flacon bedroeg dan weer slechts de helft van de maximaal toegelaten activiteit voor dit specifieke type van transportverpakking.

Dit voorval wordt momenteel geanalyseerd door het IRE om de oorzaak te achterhalen en om te bepalen hoe een herhaling bij toekomstige transporten vermeden kan worden. Het FANC zal toezien op de uitvoering van de door het IRE voorgestelde maatregelen.

>> Lees meerSALTO-missie in het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1

28 januari 2014 - In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van Tihange 1 tot 2025 heeft het FANC aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) gevraagd om in januari 2015 een SALTO-missie (Safety Aspects of Long-Term Operation) te organiseren voor deze reactor. Deze missie vond plaats van 13 tot 22 januari 2015.

>> Lees meerKerncentrale Tihange 1: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

27 januari 2015 - Op dinsdag 20 januari 2015 kwam de kerncentrale van Tihange 1 automatisch tot stilstand ten gevolge van een defect aan het voedingswatercircuit van één van de drie stoomgeneratoren. De voeding werd daarna overgenomen door een hulpvoedingswatersysteem. Na het vervangen van de nodige onderdelen kon de eenheid in alle veiligheid opnieuw worden opgestart.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Eenentwintigste transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

27 december 2014 - Op vrijdag 26/12/2014 vond het eenentwintigste en laatste terugkeertransport van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België plaats. Het betreft middelactief, langlevend afval, afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van het SCK•CEN. Een transportverpakking geladen met 3 vaten gecementeerd afval is in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar hij de komende weken zal worden ontladen.

Het eenentwintigste transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden.BetaPlus Pharma: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

23 december 2014 - Het bedrijf Beta Plus Pharma exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van een operator van dit bedrijf werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de periode van juli – augustus opliep tot een dosis die voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden iets meer bedroeg dan het dubbele van de wettelijke limiet (die werd vastgesteld op 20 mSv).

>> Lees meerHet FANC heeft geen bezwaar tegen de heropstart van Doel 4

19 december 2014 - Electrabel kondigt vandaag, vrijdag 19 december, aan dat de reactor van Doel 4 twee dagen vroeger dan eerder aangekondigd (zie in dit verband ons bericht van 15 december 2014) zal kunnen opstarten. Gezien de exploitant op dit ogenblik reeds de bijkomende opgelegde beveiligingsmaatregelen heeft ingevoerd, heeft het FANC er geen bezwaar tegen dat de reactor van Doel 4 vandaag wordt heropgestart. Bovendien volgt de veiligheidsautoriteit deze heropstart van zeer nabij op.Belgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

18 december 2014 - Op 11 december 2014 werden bij aanpassingswerken aan een operationele filterkast in gebouw 102 van Belgoprocess hulpstukken voor het vervangen van filters verwijderd met een slijpmachine. Vermoedelijk ontstonden hierbij vonken, die de filters in de filterkast deden smeulen. De voor- en absoluutfilters, die verder stroomafwaarts opgesteld zijn en die garant staan voor het volledig zuiveren van de lucht, bleven intact.

>> Lees meerApragaz: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

17 december 2014 - Op 26 november 2014 hebben radiologen van de firma Apragaz tijdens het uitvoeren van controles op lasnaden, waarbij ze gebruik maakten van een radioactieve Ir-192-bron met een activiteit van 1 TBq, mogelijk vier personen bestraald. De drie personen hebben daarbij mogelijk dosissen opgelopen die boven de jaarlijkse dosislimiet voor het publiek liggen. Dit incident vond plaats bij een voedselverwerkend bedrijf in Oevel.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: het FANC geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het dossier in 2014

16 december 2014 - Het dossier van de foutindicaties in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 heeft enkele nieuwe ontwikkelingen gekend in 2014. Vandaag publiceert het Agentschap een tussentijds rapport, dat de balans opmaakt van de ontwikkelingen van het voorbije jaar en van de huidige situatie van de twee reactoren.

>> Klik hier om het rapport te lezenHeropstart Doel 4: FANC legt bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales

15 december 2014 - Uitbater Electrabel kondigt aan dat de kernreactor van Doel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart zal worden, nadat deze gedurende enkele maanden stillag ten gevolge van schade aan de turbine. Terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de persoon of personen verantwoordelijk voor dit incident nog steeds lopende is, legt het FANC een reeks bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales.

>> Lees meerVerbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting

15 december 2014 - Het Agentschap werkt aan een ontwerp van Koninklijk Besluit om het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting te verbieden. Het controleren van de vulhoogte van bierflesjes kan immers eveneens gebeuren met behulp van X-stralentoestellen. Het Agentschap zal elke toekomstige aanvraag van dit type negatief beantwoorden. Indien het verbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting ingaat, zal elke inrichting die gebruik maakt van deze methode verplicht worden om de Am-241-bronnen, na een nog te bepalen overgangsperiode, te verwijderen en te vervangen door een andere toepassing.

>> Klik hier voor meer informatie over dit onderwerpIAEA reviews nuclear security in Belgium

11 december 2014 - An IAEA team concluded that the physical protection system in Belgium is robust, with a program of continuous improvement in place at both the operator and government level. The International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) team identified numerous good practices, and made a number of recommendations and suggestions to further improve nuclear security.

>> Read moreTwintigste transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

8 december 2014 - Op vrijdag 05/12/2014 vond het twintigste terugkeertransport van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België plaats. Het betreft middelactief, langlevend afval, afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het twintigste transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zal nog één transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Belgoprocess vraagt uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning voor site 2 aan

2 december 2014 - Tegenover de site van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol ligt de zogenaamde ‘site 2', die wordt uitgebaat door Belgoprocess en die is vergund als inrichting van klasse I. In 2006 verkreeg Belgoprocess van het FANC een vergunning om bepaalde installaties op site 2 te ontmantelen. In de zomer van 2014 diende Belgoprocess een aanvraag in voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning.

>> Lees meerIRE: simulatie van een radiologisch incident

28 november 2014 - Op donderdag 4 december zal het Nationaal Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) in het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus een oefening organiseren waarbij een radiologisch incident gesimuleerd wordt.

>> Lees meerNuclear Security: start of the Belgian IPPAS mission

25 November 2014 - From 24 November to 5 December, a team of international experts will conduct a review of the nuclear security regime in Belgium during an IPPAS mission (International Physical Protection Advisory Service). This service is proposed by the International Atomic Energy Agency to assist Member States in strengthening their national nuclear security regime, i.e. all the measures ensuring the protection of radioactive materials and nuclear facilities and transports against sabotage, theft or any other malicious act.

>> Read moreNucleaire beveiliging: start van de Belgische IPPAS-missie

25 november 2014 - Van 24 november tot 5 december 2014 vindt in België een IPPAS-missie (International Physical Protection Advisory Service) plaats, waarbij een team van internationale deskundigen de nucleaire beveiliging in ons land zal onderwerpen aan een grondige analyse. IPPAS is een dienst die wordt aangeboden door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om lidstaten te helpen bij het versterken van hun fysieke beveiligingsregime. De fysieke beveiliging omvat alle maatregelen die moeten bijdragen tot de bescherming van kernmateriaal, nucleaire installaties en nucleaire transporten tegen sabotage, diefstal en andere kwaadwillige handelingen.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen